ODiIE

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (ODiIE PTL), zlokalizowany przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego powołany został w 1968 r. z inicjatywy wieloletniego prezesa PTL oraz wieloletniego kierownika Katedry Etnografii UŁ – prof. dr Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej.

Placówką początkowo kierowała sama Profesor, a od 1971 do 2011 r. prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska. Od 2011 r. do chwili obecnej dr Inga Kuźma (adiunkt IEiAK UŁ).

Intencją inicjatorki ODiIE PTL było stworzenie placówki dokumentacyjnej obejmującej całokształt działalności naukowej, popularyzatorskiej i kulturalno-oświatowej, związanej bezpośrednio lub pośrednio z zakresem etnografii. Na przestrzeni lat okazało się, że prowadzenie stosunkowo tak dużej liczby informacji przekracza możliwości nielicznych współpracowników Ośrodka. Powstała więc konieczność skoncentrowania prac na tych dziedzinach, które budziły największe zainteresowanie odbiorców, czyli na przygotowywaniu przeglądów polskiego piśmiennictwa etnograficznego i etnologicznego.

W wyniku tych prac sporządzono i opublikowano pięć tomów bibliografii bieżącej etnografii polskiej obejmujących lata 1961-1990, dwa tomy bibliografii retrospektywnej za lata 1926-1939 oraz bibliografię zawartości dwóch czasopism: „Ludu” za lata 1895-1985 i ”Literatury Ludowej” za lata 1957-1980.

Od 1986 r. opis bibliograficzny zaczęto sporządzać w Ośrodku przy pomocy programu UNESCO Pakiet MikrCDS/ISIStworząc komputerową bazę bibliograficzną. W oparciu o nią została przygotowana część wyżej wymienionych publikacji oraz sporządzana jest bibliografia bieżąca. Na podstawie danych gromadzonych w bazie opracowywano także wybory bibliograficzne dla wychodzącego do 2002 r. europejskiego czasopisma abstraktów etnograficznych i folklorystycznych „Demos” (do czasu likwidacji redakcja mieściła się w Niemczech) zaś do 2009 r. – dla Internationale Volkskundliche Bibliographie (wydawanej niegdyś pod auspicjami SIEF i DGfV, w ostatnich latach działalności redakcja mieściła się w Estonii). Nadal przygotowywane są selektywne wybory do International Bibliography of Social Science/Anthropology (wydawanej z inicjatywy UNESCO, redakcja w Wielkiej Brytanii).

W 2002 r. przystąpiono w Ośrodku do prac nad udostępnieniem bieżącej bibliografii etnografii polskiej w Internecie.