Informacje o bazie

Szanowni Państwo! Osoby korzystające po raz pierwszy z Katalogu Online Bibliografii Etnografii Polskiej zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją Użytkownika, którą można przeczytać TUTAJ lub pobrać w formacie PDF: Instrukcja Użytkownika BEP.

Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie (BEP) powstała w celu prezentacji dorobku rodzimej etnologii/antropologii kulturowej, a także jej upowszechniania za granicą. Jest bazą bibliograficzną ułatwiającą wyszukanie potrzebnej literatury (zakładka: Katalog online). Bibliografia obejmuje nie tylko literaturę przedmiotową z etnologii/antropologii kulturowej, ale także wybrane pozycje z pokrewnych antropologii dyscyplin naukowych – humanistycznych i społecznych.

BEP powstała z połączenia trzech baz komputerowych tworzonych w różnym czasie i w różnych okolicznościach:

1. Noty z lat 1986-2000 pochodzą z bazy gromadzonej w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa LudoznawczegoPowstała ona dla potrzeb przygotowywanych do druku bibliografii etnografii polskiej (patrz wydawnictwa): retrospektywnych (1926-1939) i bieżących (1986-1999), wydawanych w oparciu o dotacje na zadania celowe przyznawane Towarzystwu przez KBN (obecnie MNiSW). Baza za lata 1986-2000 obejmuje wybory publikacji i jest w miarę możliwości sukcesywnie uzupełniana.

2. Noty z lat 2001-2006 zostały zgromadzone na potrzeby pracy pt. Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie, finansowanej ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004-2006 jako projekt badawczy nr 1HO1H 042 26.

3. Noty z lat 2007-2011 sporządzane ponownie w ODiIE PTL, we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego.

W wyniku różnego pochodzenia baza obejmuje wybory publikacji wydanych w latach 1986-2000, który w miarę możliwości sukcesywnie jest uzupełniany.

Począwszy od 2001 r., bibliografia zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów i antropologów polskich (dzieła zwarte i artykuły), publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych przez nich za granicą.

Oprócz prac etnologów polskich, zarówno pracowników akademickich, muzealnych, jak też pracowników upowszechniania kultury, indeksowano także:

– prace o tzw. perspektywie antropologicznej mogące zainteresować etnologa, a pisane przez kulturoznawców, socjologów, historyków i reprezentantów innych nauk humanistycznych,

– artykuły autorów obcych, które ukazywały się w publikacjach polskich i były przeważnie pokłosiem organizowanych w Polsce etnologicznych konferencji naukowych,

– prace etnologów/antropologów obcych, które były recenzowane w polskich czasopismach etnologicznych.

Bibliograficzne opisy wykonane zostały w przeważającej mierze z autopsji, a w nielicznych przypadkach, gdy nie można było dotrzeć do tekstów (zwłaszcza artykułów publikowanych za granicą czy trudno dostępnych publikacji z wydawnictw regionalnych) w oparciu o nadesłane przez autorów kopie kserograficzne czy katalogi online (takie opisy opatrzone są przy tytule gwiazdką *).

Opis bibliograficzny sporządzany był przy pomocy programu CDS/ISIS, którego używana wersja programu uwzględniała jedynie polskie znaki diakrytyczne i dlatego, tego typu znaki z innych języków, nie mogły być wprowadzone. Od 2014 r. do sporządzania opisów bibliograficznych korzysta się z systemu Expertus.

Występujące w wersji drukowanej Bibliografii Etnografii Polskiej rozdziały, porządkujące przedstawiony materiał według kryterium przedmiotowego lub regionalnego, w wersji internetowej zastąpiono wprowadzonym w ich miejsce pojęciem – Dziedzina i Teren. Mają one pomóc przy szybszym i mniej szczegółowym wyszukiwaniu interesujących odbiorcę prac.

Potrzebne są one tym bardziej, że słowa kluczowe, określające w sposób maksymalnie syntetyczny zawartość opisywanych prac – także zgodnie z intencjami autorów, zaczęto wpisywać dopiero począwszy od 1990 r.

Szukając zatem prac z lat wcześniejszych, można do nich trafić jedynie przez nazwisko autora, dowolne słowo z tytułu, dziedzinę lub nazwę terenu, którego dotyczą. W opisach wcześniejszych nie wprowadzano nazwiska redaktora serii ani numerów ISBN i ISSN.